Sdílejte tento příběh, vyberte si platformu!

V Izraeli se používají dva kalendáře, gregoriánský a hebrejský. Všechny náboženské i státní svátky a památeční dny jsou určeny hebrejským kalendářem. Proto si Izrael nepřipomíná šest miliónů obětí holocaustu o mezinárodním památečním dni v lednu, ale asi týden po svátku Pesach a týden před vzpomínkovým dnem na padlé izraelské vojáky a oběti teroru a sice od večera 26. nisanu do večera 27. nisanu – což bylo letos od 20.4. do 21.4.

Každým rokem se koná hlavní obřad v památníku Yad vaShem, který se vysílá na všech hlavních televizních kanálech a jehož nedělitelnou součástí je předčítání 83. žalmu vrchním rabínem. Každým rokem zazní v původním biblickém jazyku hebrejštině:

„Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu! Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu, kují proti tvému lidu tajné plány, radí se proti těm, které skrýváš: ‘Pojďme,‘ praví, ‚vyhlaďme je, ať národem nejsou, ať se nikdy jména Izraele ani nevzpomene!‘“

Obřad se letos konal přes internet a žalm předčítal nynější aškenázský vrchní rabín David Lau, který je synem dřívějšího vrchního rabína a přeživšího holocaustu Israele Meira Lau.[1] Ten se každoročně o památním dni holocaustu účastní Pochodu Živých z koncentračního tábora Osvětimi do likvidačního tábora Birkenau. I tam zní každým rokem Davidovy žalmy, které se židovský lid modlí po tisíciletí.: „Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin, nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě. Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu. (Žalm 30, 2-4) Pochod se koná od roku 1988 a pro pandemii Covid 19 se poprvé nemohl uskutečnit.

V této souvislosti působila otřesně zpráva, která se objevila 22.4., den po Památečním dni holocaustu v izraelských médiích: Dánská biblická společnost ve svém novém překladu vypustila téměř bezvýhradně z Tanachu a Nového Zákona zmínku na Izrael. Výraz „lid Izrael“ byl nahrazen výrazem „židovský lid“ a místo „Ten, jenž chrání Izraele “ je tam „Ten, jenž nás chrání “. Biblická společnost prý vysvětlila, že jí šlo o zamezení mylného zaměňování země Izrael se státem Izrael.[2]

Výraz Izrael pochází hned z první knihy Bible, kde je ve 32 kapitole popsán zápas Jákoba s někým neznámým, kdo mu změní jméno na Izrael. Izrael (Jisrael) znamená – Bůh bude zápasit, Bůh bude vládnout.


[1] Jeho pohnutý projev z minulého roku je možno si poslechnout v angličtině na https://youtu.be/x1pUdhpgm04, dále cituje Žalm 116,8 – 9: Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.

[2] https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5718760,00.html?utm_source=ynet.app.android&utm_term=5718760&utm_campaign=general&utm_medium=social (22.4.2020).

Autor

By Published On: 22 dubna, 20203,1 min read

Informujte mě prosím o nových článcích